Serdecznie zapraszamy firmy szkoleniowe do udziału w konkursie na
HIT RYNKU USŁUG ROZWOJOWYCH

Zgłoszenia usług przyjmujemy do 31 sierpnia 2019 r. na adres hit@british-centre.pl. Szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie Konkursu (poniżej)

Wręczenie statuetek dla firm, których usługi zostaną Laureatami Konkursu, nastąpi 8 października 2019 r. w czasie konferencji w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości w Łodzi, godz. 12.00-15.00.

Użytkowników Facebooka zapraszamy do komentowania zgłoszonych usług! Dla autorów najlepszych komentarzy firmy zgłaszające ufundują nagrody! Informacje o nagrodach zamieścimy wraz z opisami usług na Fanpage’u BRITISH CENTRE, Organizatora Konkursu.

Konkurs prowadzony jest przez BRITISH CENTRE w ramach realizacji zadań wyłonionych w konkursie na upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie poza systemem edukacji formalnej, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

REGULAMIN
KONKURSU DLA FIRM SZKOLENIOWYCH I UŻYTKOWNIKÓW FACEBOOKA
„HIT RYNKU USŁUG ROZWOJOWYCH”

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest BRITISH CENTRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 140. Konkurs prowadzony jest w ramach realizacji zadań objętych projektem DNI UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH 2019, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

II. CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest promowanie idei uczenia się przez całe życie poprzez pokazywanie możliwości rozwojowych oferowanych przez firmy szkoleniowe oraz wskazywanie źródeł ich finansowania, w tym nieoprocentowanych pożyczek na kształcenie z konkursu POWR.04.01.00-IZ.00-00-009/16.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

ZGŁOSZENIA
1. Firmy szkoleniowe zgłaszają swoje usługi rozwojowe, pretendujące do tytułu „HIT rynku usług rozwojowych”, na adres hit@british-centre.pl w terminie do 31 sierpnia 2019 r. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) plik w formacie jpg lub png (zdjęcie) zawierający minimum nazwę, logo firmy i nazwę usługi, który to plik zostanie zamieszczony w galerii na Fanpage’u Organizatora
w treści maila:
b) link do opisu usługi, który umieszczony będzie w opisie pliku graficznego (zdjęcia)
c) informację o nagrodzie (nagroda materialna – podać konkretnie, niematerialna w postaci ufundowania sprecyzowanego szkolenia, inna nagroda – podać jaka) dla autora najciekawszego komentarza zamieszczonego pod prezentacją usługi,
d) dane dotyczące firmy zgłaszającej: nazwa, adres, NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon i adres mailowy.
2. Zgłoszona usługa rozwojowa i jej opis nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia.
4. Jedna firma może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy usługi rozwojowe.
5. Firma zgłaszająca usługę do Konkursu jest zobowiązana do ufundowania przynajmniej jednej nagrody dla użytkowników Facebooka komentujących dana usługę. Nagroda (materialna lub niematerialna w postaci ufundowania szkolenia) przeznaczona jest dla autora najciekawszego komentarza, jaki pojawi się pod prezentacją danej usługi na Facebooku.
6. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Firma zgłaszająca swoją usługę rozwojową do Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zgłoszenia, w tym treść i wykorzystane grafiki oraz konsekwencje w przypadku naruszenia praw osób trzecich.
8. Organizator rezerwuje sobie prawo odrzucenia zgłoszeń naruszających zasady współżycia społecznego i/lub przepisów prawa.
9. Opisy usług zostaną zamieszczone na Fanpage’u Organizatora trzy dni po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

KOMENTARZE POSTA I NAGRODY DLA OSÓB KOMENTUJĄCYCH
10. Po zamieszczeniu galerii zgłoszonych usług użytkownicy Facebooka będą mogli zamieszczać komentarze uzasadniające tezę, że dana usługa zasługuje na miano „HIT rynku usług rozwojowych”.
11. Liczba komentarzy zamieszczonych do 29 września 2019 r. będzie podstawą do wyłonienia Laureatów Konkursu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy, które:
a) łamią prawo polskie i międzynarodowe,
b) nawołują do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagują homofobię, przemoc i dyskryminację,
c) zawierają treści erotyczne,
d) zawierają treści wulgarne, naruszające prawa innych osób lub obrażające innych użytkowników,
e) nie dotyczą zadania konkursowego,
f) zawierają dane kontaktowe, jak np. numery telefonów, adresy pocztowej i e-mailowe i inne,
g) są spamem, wielokrotnym powtórzeniem tej samej lub bardzo podobnej treści,
h) zawierają linki do nielegalnie dostępnych plików muzycznych oraz nielegalnie dostępnego oprogramowania,
i) naruszają prawa autorskie polskie i międzynarodowe poprzez umieszczanie treści objętych prawem autorskim, jeśli użytkownik nie jest ich posiadaczem,
j) mogące naruszać dobre imię firmy, której oferta jest komentowana.
13. Użytkownicy Facebooka będący autorami najciekawszych komentarzy otrzymają nagrody rzeczowe lub niematerialne ufundowane przez firmy szkoleniowe. Liczba nagród będzie odpowiadać liczbie zgłoszonych usług. Fundatorem nagrody każdorazowo jest firma zgłaszająca usługę, której komentarz dotyczy.
14. Warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie 16 lat oraz posiadanie profilu z danymi zgodnymi z prawdą. Nie można przekazywać nagród na rzecz innych osób oraz wymieniać nagrody rzeczowej lub niematerialnej na jej wartość pieniężną u Organizatora, ani fundatora.
15. Firma zgłaszająca usługę rozwojową zobowiązana jest do przekazania Organizatorowi nagrody oraz informacji o tym, dla kogo jest ona przeznaczona do 1 października 2019 r. Nagrody niematerialne muszą być potwierdzone przekazaniem vouchera.
16. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na Fanpage’u Organizatora 3 października 2019 r.
17. Nagrody będą do odebrania w sekretariacie BRITISH CENTRE, al. Kościuszki 93 do 31 października 2019 r. w godzinach pracy sekretariatu podanych na stronie Organizatora. Odbiór tylko osobisty, nie ma możliwości przesyłania nagród pocztą.

LAUREACI
18. Spośród zgłoszonych usług rozwojowych wyłonione zostanie sześć z największą liczbą niezakwestionowanych komentarzy, która zostanie ogłoszona 1 października 2019 r. a Fanpage’u Organizatora oraz na stronie BRITISH CENTRE www.british-centre.pl. W przypadku identycznej liczby komentarzy liczba Laureatów może się zwiększyć.
19. Spośród sześciu usług będących Laureatami Konkursu „HIT rynku usług rozwojowych”, jury składające się z firm członkowskich Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, legitymujących się spełnianiem Standardu Usług Rozwojowych SUS 2.0, co jest potwierdzone audytem DEKRA Certifications, wyłoni usługę, która uzyska tytuł „HIT rynku usług rozwojowych”.
20. Usługi będące Laureatami Konkursu zostaną zaprezentowane w czasie konferencji podsumowującej DNI UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH 2019, która odbędzie się 8 października 2019 r. o godz. 12.00 w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości w Łodzi przy ul. Narutowicza 34.
21. Firmy szkoleniowe, które zgłosiły usługi będące Laureatami otrzymają nagrody statuetki Laureata Konkursu „HIT rynku usług rozwojowych”.

IV UWAGI KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu w zależności od liczby zgłoszeń. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować poprzez Fanpage Organizatora oraz stronę internetową www.british-centre.pl.
2. Firmy poprzez zgłoszenie do Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie opisów ich usług na Fanpage’u Organizatora oraz stronie internetowej www.british-centre.pl.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i polityki prywatności BRITISH CENTRE zamieszczonej na stronie internetowej british-centre.pl.

Kategorie: Informacje