Strategia wdrażania idei uczenia się przez całe życie ma następujące cele:

  1. zagwarantowanie powszechnego dostępu do kształcenia – zdobywania i odnawiania umiejętności niezbędnych do czynnego uczestnictwa w społeczeństwie wiedzy i informacji;
  2. podniesienie poziomu inwestowania w zasoby ludzkie;
  3. opracowanie skutecznych metod nauczania i uczenia się oraz odpowiednich warunków wdrażania idei kształcenia ustawicznego;
  4. opracowanie i ulepszenie narzędzi do oceny efektów procesu uczenia się, szczególnie odbywającego się poza instytucjami;
  5. zapewnienie łatwego dostępu do informacji.