Działania priorytetowe

Urzeczywistnienie koncepcji uczenia się przez całe życie
(Lifelong Learning)


Urzeczywistnienie koncepcji uczenia się przez całe życie jest wiodącym aspektem strategii lizbońskiej, w której edukacja jest jedną z najważniejszych dziedzin mających wpływ na osiągnięcie strategicznego celu dążenia do tego, aby gospodarka Unii Europejskiej stała się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką w świecie – opartą na wiedzy, a społeczeństwo stało się społeczeństwem wiedzy.


Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący urzeczywistnienia koncepcji uczenia się przez całe życie zawiera listę priorytetowych działań, których realizacja powinna przyczynić się do wdrażania edukacji przez całe życie w całej Europie.


Do priorytetowych działań zaliczono:
1. Tworzenie kultury uczenia się – nadanie wysokiej rangi uczeniu się:

 • zwiększenie liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym;
 • kształtowanie umiejętności i rozbudzanie chęci do nauki począwszy od etapu kształcenia obowiązkowego;
 • rozszerzenie i urozmaicenie oferty w szkolnictwie średnim;
 • dostosowywanie oferty szkolnictwa wyższego do zapotrzebowania;
 • opracowanie systemu oceny i uznawalności kwalifikacji zdobytych w drodze uczenia się nieformalnego i incydentalnego;
 • rozwój i modernizacja kształcenia dorosłych.

2. Zwiększenie powszechnego dostępu do informacji i doradztwa dotyczącego możliwości edukacyjnych:

 • podnoszenie poziomu poradnictwa i lepsza informacja na temat możliwości edukacyjnych w całej Europie;
 • rozwój współpracy sektora publicznego i prywatnego w zakresie doradztwa zawodowego, a także planowania kariery zawodowej i rozwoju osobistego;
 • rozwój usług w zakresie poradnictwa, wykorzystujących możliwości ICT

3. Zwiększenie inwestowania w uczenie się, zarówno w wymiarze finansowym jak i czasowym:

 • zwiększenie skali inwestycji w zasoby ludzkie z finansów publicznych i prywatnych;
 • rozwijanie przedsiębiorczości poprzez promowanie inicjatywy i kreatywności w procesie kształcenia;
 • określenie czynników motywujących ludzi do podejmowania kształcenia;
 • promowanie różnorodnych ścieżek edukacyjnych;
 • rozwój kształcenia otwartego i na odległość umożliwiającego osobom dorosłym łączenie nauki z pracą i innymi obowiązkami;

4. Przybliżenie uczącym się możliwości edukacyjnych:

 • wspieranie rozwoju lokalnych centrów kształcenia, uczących się społeczności, miast i regionów;
 • zapewnienie możliwości kształcenia jak najbliżej miejsca zamieszkania osób uczących się;
 • rozwój ofert edukacyjnych wykorzystujących możliwości ICT.

5. Upowszechnienie umiejętności podstawowych:

 • zdefiniowanie umiejętności podstawowych i kompetencji potrzebnych dla społeczeństwa wiedzy;
 • włączanie umiejętności podstawowych do obowiązkowych programów nauczania;
 • zapewnienie zdobycia umiejętności podstawowych wszystkim grupom i osobom, włącznie z grupami defaworyzowanymi;
 • przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce i zjawisku wypadania z systemu szkolnego;
 • wspieranie i rozwój działalności tzw. „Szkół drugiej szansy”.

6. Rozwój innowacyjnych koncepcji uczenia się /nauczania

 • promowanie i rozwój nowych metod uczenia się / nauczania, z uwzględnieniem możliwości
  nowoczesnych technologii;
 • opracowanie urozmaiconych ofert edukacyjnych, w tym w formach multimedialnych, odpowiadających na potrzeby studentów / słuchaczy, przedstawicieli świata pracy, społeczności (lokalnej lub regionalnej) i całego społeczeństwa, a równocześnie zapewniających optymalne wykorzystanie dostępnych środków.