Edukacja w Europie:

 

Edukacja i szkolenia są czynnikami decydującymi o potencjale każdego kraju w odniesieniu do doskonałości, innowacyjności i konkurencyjności. Równocześnie są one integralną częścią społecznego wymiaru Europy, ponieważ pośredniczą w przekazywaniu wartości takich jak solidarność, równość szans i uczestnictwo społeczne, korzystnie wpływając zarazem na zdrowie, poziom przestępczości, środowisko naturalne, stopień demokratyzacji i ogólną jakość życia.

Wszyscy obywatele powinni zdobywać i stale aktualizować swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w procesie uczenia się przez całe życie; pod uwagę powinno się wziąć także szczególne potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pozwoli to na zwiększenie aktywności ekonomicznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym zapewnieniu spójności społecznej.

Inwestycje w systemy edukacji i szkoleń mają swoją cenę, jednak w średniej i dłuższej perspektywie korzyści indywidualne, gospodarcze i społeczne znacznie przewyższają koszty.

Biorąc pod uwagę wyzwania związane ze starzeniem się ludności, stworzenie lepszych możliwości uczenia się osób dorosłych jest ważne zarówno dla równego dostępu jak i dla skuteczności, lecz także dla ponownego skłonienia osób nisko wykwalifikowanych do podjęcia nauki i pomocy w lepszym ich przystosowaniu do zmieniającego się rynku pracy.