Statut

STOWARZYSZENIA „LIFELONG LEARNING”


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Nazwa

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Lifelong Learning”, w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

 § 2
Siedziba i teren działania

 1. Siedziba Stowarzyszenia jest miasto Łódź
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3
Inne postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie jest związane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną po jego zarejestrowaniu.
 2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad ogólnych określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 4
Cel Stowarzyszenia

 1. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, polegającej na krzewieniu idei uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning), w rozumieniu odnowionej Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

§ 5
Sposoby realizacji

 1. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
  1. wspieranie lokalnych przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu uczenia się przez całe życie,
  2. współdziałanie z władzami administracyjnymi i samorządowymi,
  3. współdziałanie z instytucjami edukacyjnymi różnego szczebla, w tym wyższymi uczelniami, szkołami średnimi, gimnazjalnymi i podstawowymi,
  4. organizowanie spotkań, seminariów, sympozjów, szkoleń i konferencji poświęconych zagadnieniom formalnym i organizacyjnym Lifelong Learning,
  5. organizowanie edukacyjnych imprez środowiskowych,
  6. pozyskiwanie środków na szkolenia z różnych dziedzin wiedzy i ich wykorzystanie z godnie z przeznaczeniem, w tym pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  7. organizowanie i prowadzenie dodatkowych form edukacji przedszkolnej, pozaszkolnej i uzupełniającej,
  8. prowadzenie działalności wydawniczej,
  9. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem człowieka,
  10. podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 5
Członkowie Stowarzyszenia

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

§ 6
Członkowie zwyczajni

 1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być obywatel Polski, zamieszkały w kraju lub za granicą, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia, przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji drogą uchwały.
 2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. wybierać lub być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
  3. korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  4. brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  5. zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia.
 3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegać postanowienia Statutu i uchwał Stowarzyszenia,
  3. regularnie opłacać składki członkowskie.
  Dla członka będącego osobą fizyczną roczna składka wynosi: 20 zł, dla członka będącego firmą, instytucją lub osobą prawną roczna składka wynosi: 600 zł
 4. Członkowstwo zwyczajne ustaje na skutek:
  1. śmierci członka,
  2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  3. skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłata składek przez okres co najmniej dwunastu miesięcy, mimo otrzymania pisemnego wezwania do ich uiszczenia,
  4. wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w przypadku popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia,
  5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

Ustanie członkowstwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia

§ 7
Członkowie wspierający

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, uznająca cele Stowarzyszenia, która zadeklarowała Ne jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Tytuł członka wspierającego ustaje na skutek:
  1. śmierci członka,
  2. zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze stowarzyszenia,
  3. pozbawienia członkowstwa przez Zarząd w razie stwierdzenia braku jego zainteresowania działalności Stowarzyszenia,
  4. utraty osobowości prawnej.

§ 8
Członkowie honorowi

 1. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Zarządu Osobom szczególnie zasłużonym na pisemny wniosek przynajmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi i członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Członkowie ci nie mają obowiązku uiszczenia składek członkowskich. Mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Godność członka honorowego ustaje na skutek:
  1. śmierci członka,
  2. zgłoszonej na piśmie rezygnacji,
  3. pozbawienia członkowstwa przez Walne Zgromadzenie za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia.
 4. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty postanowienia. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 9
Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami stowarzyszenia są:
                          - Walne Zgromadzenie Członków,
                          - Zarząd,
                          - Komisja Rewizyjna.

§ 10
Kadencja władz

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 2. Władze Stowarzyszenia mogą dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce starych, tych, co ustąpili w czasie kadencji, do 1/3 członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Władze stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 11
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
 7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub jego władze,
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej do obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 8. O terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd zawiadamia członków w terminie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 9. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.
 10. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 godziny od pierwszego terminu. Walne zgromadzenie zwołane w drugim terminie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej piętnastu członków uprawnionych do głosowania.
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia w drugim terminie zapadają również zwykła większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 12. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 13. Nadzwyczajne Walne zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane.

§ 12
Zarząd

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Zarząd składa się z 3 osób: prezesa i dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sporządzanie bilansu rocznego Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie operacji finansowych,
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  9. występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie członkowstwa honorowego,
  10. przyjmowanie członków zwyczajnych i spierających oraz ich odwoływanie.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
 6. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

§ 13
Komisja rewizyjna

 1. Komisja rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
  3. występowanie na Walnym Zgromadzeniu ze sprawozdaniem i wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu,
  4. kontrolowanie działalności Zarządu,
  5. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  6. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  7. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  8. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
 5. Szczegółowy zakres działań Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 14
Uzupełnianie władz Stowarzyszenia

 1. W razie, gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 15
Majątek Stowarzyszenia

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze.
 2. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje, spadki, subwencje i darowizny,
  3. środki uzyskane z działalności gospodarczej stowarzyszenia przeznaczone na cele statutowe.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 16
Zaciąganie zobowiązań

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMAINY STATU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 17
Zmiany statutu

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 18
Rozwiązanie stowarzyszenia

 1. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, decyduje ono o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia, powołuje Komisję Likwidacyjną i zawiadamia Sąd.

§ 19
Postanowienia końcowe

 1. Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o jego zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.