KOMUNIKAT KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Urzeczywistnienie koncepcji uczenia się przez całe życie                         (Lifelong Learning)
Urzeczywistnienie koncepcji uczenia się przez całe życie jest wiodącym aspektem strategii lizbońskiej, w której edukacja jest jedną z najważniejszych dziedzin mających wpływ na osiągnięcie strategicznego celu dążenia do tego, aby gospodarka Unii Europejskiej stała się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką w świecie - opartą na wiedzy, a społeczeństwo stało się społeczeństwem wiedzy.
Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący urzeczywistnienia koncepcji uczenia się przez całe życie zawiera listę priorytetowych działań, których realizacja powinna przyczynić się do wdrażania edukacji przez całe życie w całej Europie.
Do priorytetowych działań zaliczono:
1. Tworzenie kultury uczenia się - nadanie wysokiej rangi uczeniu się:

2. Zwiększenie powszechnego dostępu do informacji i doradztwa dotyczącego możliwości edukacyjnych:

3. Zwiększenie inwestowania w uczenie się, zarówno w wymiarze finansowym jak
    i czasowym:

4. Przybliżenie uczącym się możliwości edukacyjnych:

5. Upowszechnienie umiejętności podstawowych:

6. Rozwój innowacyjnych koncepcji uczenia się /nauczania